วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

โครงการหญ้าแฝก

โครงการ " กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖- ๒๕๔๙ "
๑. ชื่อโครงการ โครงการ "กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ "
๒. หน่วยรับผิดชอบ กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

๓. หลักการและเหตุผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยพระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกมาแล้วประมาณ ๓๐ ครั้ง มากกว่า ๖๖ เรื่อง และครั้งล่าสุดได้พระราชทานแด่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๔๕ สรุปความว่า - ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ ต้องมีการปรับปรุงเปิดพื้นที่เป็นอันมาก โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาควรจะต้องมีการใช้หญ้าแฝกเป็นพืชนำ เพื่อฟื้นคืนสภาพภูมิทัศน์ และความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่อย่างได้ผล - หน่วยงานศูนย์สาธิตฯ, สวนพฤกษศาสตร์ ควรมีการส่งเสริมต้นกล้าพันธุ์หญ้าแฝก รวมถึงการให้ข้อมูลชนิดพันธุ์หญ้าแฝก และกรรมวิธีการปลูกที่ถูกต้อง - แผนแม่บทหญ้าแฝก ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๗) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๓๗) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงต้องเร่งจัดทำแผนแม่บท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๙) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้เป็นกรอบในการวางแผน และประสานงาน และจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป กองทัพบก เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๙) ขึ้นโดยยึดถือแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) เป็นกรอบในการวางแผนประสานงาน และจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และสั่งการให้ นขต.ทบ. ดำเนินการจัดทำโครงการ " ทบ. ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ ของแต่ละหน่วยขึ้นมา กองพลพัฒนาที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๙) โดยได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงจัดทำแผนการปฏิบัติในการดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่รับผิดชอบเป็นระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๙) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ จึงได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝก โดยใช้ชื่อโครงการว่า " กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๐ พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ " ขึ้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ พัฒนาภูมิปัญญาและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งหน่วย ส.พัน.๓๕ หรือพื้นที่โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ ส.พัน.๓๕ ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของหญ้าแฝกที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔.๒ สร้างโอกาสและศักยภาพของชุมชน องค์กรท้องถิ่นและประชาชนรอบ ๆ พื้นที่ตั้งของหน่วย ส.พัน.๓๕ และในพื้นที่โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ ส.พัน.๓๕ เข้าไปดำเนินการ ๔.๓ ให้ทหารกองประจำการ ได้นำความรู้ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝก
๕. เป้าหมาย ๕.๑ กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ตลอดจนทหารกองประจำการทุกคนในหน่วย ส.พัน.๓๕ มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก ๕.๒ ประชาชนรอบ ๆ ที่ตั้งหน่วย ส.พัน.๓๕ และในพื้นที่โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ ส.พัน.๓๕ เข้าไปดำเนินการได้มีส่วนร่มในการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ๕.๓ ปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ต้น โดยปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ๓๐๐,๐๐๐ ต้น ปลูกในพื้นที่เปิดใหม่ในโครงการก่อสร้างที่หน่วยเข้าไปดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ ต้น
๖. พื้นที่ดำเนินการ ๖.๑ พื้นที่รับผิดชอบของ ส.พัน.๓๕ และพื้นที่ใกล้เคียง อันได้แก่ พื้นที่ตั้งหน่วย, พื้นที่ฝึก, โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ๖.๒ พื้นที่เปิดใหม่ในโครงการก่อสร้างที่ ส.พัน.๓๕ เข้าไปดำเนินการ
๗. ระยะเวลาดำเนินการในห้วงที่ ๑ ระยะเวลา ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ )
๘. แผนการดำเนินงาน
๙. ขั้นตอนการดำเนินงาน ๙.๑ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล เกี่ยวกับหญ้าแฝก, พันธุ์หญ้าแฝก, การปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกเพื่อขยายพันธุ์, การปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิต และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ๙.๒ การปลูกหญ้าแฝก ๙.๒.๑ การปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ดังนี้ ๙.๒.๑.๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย - ปลูกรอบขอบสระและแหล่งน้ำเพื่อกรองตะกอนดิน สิ่งปฏิกูล และสารพิษในแหล่งน้ำ - ปลูกเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เพื่อเพิ่มปริมาณหน้าดิน โดยปลูกล้อมรอบพื้นที่ - ปลูกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้กลับคืนมาโดยปลูกในพื้นที่กำจัดขยะ - ปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินของแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น ๙.๒.๑.๒ พื้นที่เปิดใหม่ในโครงการก่อสร้างที่หน่วยเข้าไปดำเนินการ - ปลูกในพื้นที่ลาดชัน โดยการปลูกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดชัน และปลูกในร่องน้ำ - ปลูกเพื่อควบคุมร่องน้ำจากการกัดเซาะของน้ำ โดยการปลูกเป็นรูปวีคว่ำ (^) และปลูกในแนวพาดผ่านร่องน้ำ - ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณลาดไหล่ทาง - ปลูกเพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมลงสู่คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ๙.๒.๒ การปลูกเพื่อขยายพันธุ์ โดยปลูกลงถุงพลาสติก และการปลูกลงดิน ( ในแปลงยกร่อง และในแปลงขนาดใหญ่ในพื้นที่ว่างเปล่า ) ๙.๒.๓ การใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝก - ปลูกรอบแหล่งน้ำ - ปลูกในแปลงที่เพาะปลูกพืช โดยการปลูกรอบแปลง และปลูกในแปลงตามร่องสวนสลับกับพืชไร่ - ปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินในแปลงผลไม้ โดยปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลม - ปลูกในพื้นที่ลาดชัน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน โดยปลูกตามแนวขวางของความลาดชัน และปลูกในร่องน้ำ - ปลูกเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เพื่อเพิ่มปริมาณหน้าดิน โดยปลูกล้อมรอบพื้นที่ - ปลูกในชั้นดินลูกรัง เพื่อดูการเจริญเติบโตและการชอนไชของราก ๙.๓ การดูแลรักษา จะกระทำภายหลังจากการปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและผลที่ได้จากการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง ๙.๔ การประชาสัมพันธ์ กระทำควบคู่ไปกับการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๑๐. แนวทางดำเนินการ ๑๐.๑ วิทยากร - จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน และจากสถานีพัฒนาที่ดิน จว.ลพบุรี ๑๐.๒ พันธุ์กล้าหญ้าแฝก - ขอรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน จว.ลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง - ขอรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด ที่ ส.พัน.๓๕ ออกปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ - จากการขยายพันธุ์ ๑๐.๓ การขยายพันธุ์ - ในพื้นที่รับผิดชอบของ ส.พัน.๓๕ ๑๐.๔ การปลูก - ใช้กำลังพลของหน่วย - ใช้กำลังพลของหน่วย ร่วมกับประชาชน และนักเรียน ๑๐.๕ การดูแลรักษา - จัดผู้รับผิดชอบโดยแน่ชัด เพื่อที่จะได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์จากการปลูกหญ้าแฝก การเจริญเติบโต ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนผลที่ได้จากการปลูกหญ้าแฝก ๑๐.๖ การประชาสัมพันธ์ ๑๐.๖.๑ เผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซต์ของ ส.พัน.๓๕ ( www.rta.mi.th/๒๑๐๒๐u ) ๑๐.๖.๒ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๖.๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ให้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
๑๑. การรายงานผล ๑๑.๑ รายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ พร้อมภาพถ่าย ส่งถึง นสศ. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และ นสศ. รายงาน พล.พัฒนา ๑ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ๑๑.๒ ข้อมูลประกอบการรายงาน ประกอบด้วย แผนที่สังเขปบริเวณพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก และภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย แสดง วัน เดือน ปี , สถานที่ปลูก , ลักษณะการปลูก , จำนวน , ผล หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำหรับภาพถ่าย ควรถ่าย ณ บริเวณ จุดเดียวกันในแต่ละแห่งของการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การดำเนินงาน ๓ งานหลัก ได้แก่๑. การให้ความรู้แก่กำลังพลเกี่ยวกับเรื่องหญ้าแฝก๒. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกกองร้อยละ ๑ แปลง๓. รณรงค์และขยายผลการดำเนินการ
การขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกของหน่วย ส.พัน.๓๕ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝก จากสถาบันพัฒนาที่ดินลพบุรี และสถาบันพัฒนาที่ดินสระบุรี รวมแล้วทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ กล้า และได้แจกจ่ายให้ นขต. เพื่อดำเนินการเพาะปลูก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕ จำนวน ๘,๐๐๐ กล้า - ร้อย.วศข.ส.พัน.๓๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐ กล้า - ร้อย.สวถ.ส.พัน.๓๕ จำนวน ๙,๐๐๐ กล้า

<< ภาพกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของหน่วย >>>
จัดอบรมการปลูกหญ้าแฝก, การทำปุ๋ยหมัก และการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาที่ดิน จ.ลพบุรี มาเป็นผู้อบรม
กำลังพลเข้ารับการอบรมเรื่องหญ้าแฝก และการทำปุ๋ยหมัก
จัดการอบรมการปลูกหญ้าแฝกให้กับทหารกองประจำการ
กำลังพลขณะทำปุ๋ยหมัก
การปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อหรือสระน้ำ
แปลงหญ้าแฝกสาธิต โดยหน่วยระดับกองร้อย
ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ถวายความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี

1 ความคิดเห็น: